Straatverbod en contactverbod na seksueel misbruik

Na seksueel misbruik kan een slachtoffer ook een straatverbod en contactverbod vorderen tegen de verdachte. Het is begrijpelijk dat u in die situatie niet meer in contact komt met de verdachte. In een zaak die speelde bij de rechtbank Arnhem (12 juli 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU3837) vorderde een moeder, namens haar dochter een straatverbod en contactverbod, tegen de verdachte. De verdachte was net vrijgekomen uit voorlopige hechtenis. Belangrijk is wel dat de verdachte in deze zaak had bekend. De rechtbank heeft zowel het gevorderde straatverbod als het contactverbod voor een jaar toegewezen.

Brief Bureau Jeugdzorg

In de zaak had de eiseres ook een brief van Bureau Jeugdzorg overgelegd, die onderschreven dat het beter was wanneer de verdachte geen contact meer zou hebben  met het slachtoffer. De inhoud van die brief luidde als volgt:

“[betrokkene] (…) is op 27 mei j.l. aangemeld bij Bureau Jeugdzorg, in verband met de gevolgen van seksueel misbruik en overige gedragsproblemen van [betrokkene]. Na een eerste gesprek is [betrokkene] met spoed verwezen naar de Gelderse Roos, een instelling voor jeugd Geestelijke Gezondheidszorg, voor verder onderzoek en hulpverlening. (…)
Voor [betrokkene], alsmede voor de andere gezinsleden, is het van belang dat er zo mogelijk rust kan komen in het gezin, zodat ze kunnen herstellen van wat er is gebeurd.””

Vordering eiseres en onderbouwing

De eiseres vorderde dat [gedaagde] op straffe van een dwangsom wordt verboden zich gedurende twee jaren te bevinden en te begeven in [woonplaats], althans [woonplaats]-Noord, althans het deel van [woonplaats] dat wordt omgeven door de straten zoals aangegeven op het aan de dagvaarding gehechte kaartje, alsmede dat [gedaagde] op straffe van een dwangsom wordt verboden gedurende drie jaren op enige wijze contact op te nemen met [betrokkene].

Aan deze vordering legde zij ten grondslag dat dat [gedaagde], door haar kind seksueel te misbruiken, onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar. Hierdoor heeft zij schade geleden. Gedaagde heeft volgens eiseres inbreuk gemaakt op het grondrecht van het kind om een ongestoord en ongeïntimideerd vrij leven te leiden. Daarom is het opleggen van een straat- en contactverbod aan gedaagde gerechtvaardigd.

Uitspraak rechter

De rechter was het al snel eens met de vordering. Alleen de duur van het straatverbod en contactverbod werd door de rechter gematigd tot 1 jaar.

De rechtbank overwoog:

1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van eiseres.

2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting voldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] [betrokkene] seksueel heeft misbruikt. Daarmee staat vooralsnog vast dat [gedaagde] in ernstige mate onrechtmatig jegens [betrokkene] heeft gehandeld. Het is reeds daarom begrijpelijk en gerechtvaardigd dat eiseres wil dat [betrokkene] geen contact meer kan krijgen met [gedaagde]. Het gevorderde contactverbod zal daarom in voege zoals hierna aan te geven worden toegewezen. Dat [gedaagde] ter zitting heeft aangegeven geen enkele behoefte te hebben eiseres en/of [betrokkene] te ontmoeten, kan niet tot een andersluidend oordeel leiden. Ter zitting heeft [gedaagde] immers ook verklaard dat hij bijzonder gegriefd is door de handelwijze van [betrokkene], zodat thans niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat hij geen contact zal opnemen met [betrokkene] en/of eiseres.

3. Wat betreft het gevorderde straatverbod wordt het volgende overwogen. Vast staat dat dit verbod inbreuk maakt op het in verdragen en wetten vastgelegde (grond)recht van [gedaagde] om zich vrijelijk te bewegen. Voor toewijzing van een dergelijke maatregel moet in hoge mate aannemelijk zijn dat er feiten en omstandigheden zijn die zo’n inbreuk op zijn rechten kunnen rechtvaardigen. De omstandigheid dat vooralsnog voldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] [betrokkene] – een blijkens de stukken zorgbehoevend en dus kwetsbaar meisje – seksueel heeft misbruikt, rechtvaardigt dat [betrokkene] thans zoveel mogelijk gevrijwaard wordt van de aanwezigheid van [gedaagde] in haar directe woonomgeving. Dat de (gedrags)problemen van [betrokkene] mede veroorzaakt kunnen zijn door gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld, wil niet zeggen dat [betrokkene] (en ook eiseres) thans, na de recente gebeurtenissen, niet gebaat is bij zoveel mogelijk rust. Voorshands geoordeeld is de voorzieningenrechter daarom van oordeel dat het belang van [betrokkene] bij een ongestoord privé-leven zwaarder moet wegen dan het belang van [gedaagde] om zich vrijelijk te bewegen. Dit betekent dat aan [gedaagde] een straatverbod zal worden opgelegd in voege zoals hierna aan te geven. Daarbij is het onvermijdelijk dat [gedaagde] voorlopig niet kan terugkeren naar zijn eigen woning aan de Agnietenstraat 109 te [woonplaats] omdat deze zich zeer dicht bij de woning van eiseres en [betrokkene] bevindt.

4. Aan het hierna op te leggen straat- en contactverbod zullen dwangsommen worden verbonden, die echter aan een maximum zullen worden gebonden als hierna te melden. Bovendien zullen de dwangsommen worden gematigd, nu [gedaagde] onweersproken heeft gesteld dat hij alleen van een AOW-uitkering (aangevuld met een kleine pensioenuitkering) moet rondkomen.”

Verboden

De volgende verboden werden uiteindelijk opgelegd:

1. De rechtbank verbiedt [gedaagde] om gedurende één (1) jaar na betekening van dit vonnis zich te bevinden en te begeven in het gebied dat ingesloten wordt door (gedeelten van) [adres] te [woonplaats], één en ander zoals gearceerd is weergegeven op het aan dit vonnis gehechte kaartje (het straatverbod);

2. De rechtbank verbiedt [gedaagde] gedurende één jaar vanaf het tijdstip van betekening van dit vonnis op enige wijze contact op te nemen met [betrokkene] (het contactverbod);

3. De rechtbank veroordeelt [gedaagde] om, ingeval hij na betekening van dit vonnis bovenstaand straatverbod en/of contactverbod overtreedt, aan [betrokkene], althans aan eiseres als wettelijk vertegenwoordigster, een dwangsom te betalen van € 100,- per keer dat hij dit straat- en/of contactverbod overtreedt, tot een maximum van € 10.000,-;

 

 

< Terug naar Meer informatie straatverbod regelen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden